آخرین مطالب

خرافه معجزه آب، پشتوانه شبه علمی قانون جذب

خرافه معجزه آب، پشتوانه شبه علمی قانون جذب

مروجین قانون جذب مدعی اند که این پدیده را علم اثبات کرده است. یکی از پشتوانه های علمی که برای قانون جذب ذکر می کنند،…

مطالعه متن →

دیگر مطالب