جایگاه شیطان گرایی در پازل معنویت های نوظهور

جایگاه شیطان گرایی در پازل معنویت های نوظهور

ممکن است برای برخی این سوال پیش آید که چرا نظام سلطه خصوصا در چند دهه اخیر از تحرکات ضد معنوی همچون جریان شیطان گرایی…

مطالعه متن →