ناگفته های شیطان گرایی-1

ناگفته های شیطان گرایی-قسمت اول- نسخه کامل

سرفصل مباحث:
چه گروه هایی به اشتباه شیطان پرست خوانده می شوند؟

آیا در قرآن به شیطان پرستی اشاره شده است؟

آیا شیطان پرستی به سبک باستانی، هم اکنون در دنیا وجود دارد؟

برنامه ناگفته های شیطان گرایی از سری برنامه های ناگفته های ادیان – شبکه ولایت