نقد علمی کتاب و فیلم راز

نقد علمی کتاب و فیلم راز

🔴 نوشته ای در بررسی انتقادی #قانون_جذب
🔹 از نگاه یک پژوهشگر رشته مطالعات علم
✅دانلود بخش اول👇

✅دانلود بخش دوم👇