انرژی مثبت در برنامه دورهمی (1)

انرژی مثبت در برنامه دورهمی (۱)

حکایت این روزهای بسیاری از عرفان های کاذب با اجرای “قیمت” در برنامه دورهمی!!