قانون جذب از زبان مهران مدیری !!!

قانون جذب از زبان مهران مدیری !!!

مثبت فکرکردن به این روش زیر شاخه ای از تنبلیه
“قانون جذب” به عنوان یکی از آموزه های اصلی جریان عرفانی کاذبی به نام “تفکر نوین” است که در آمریکا ریشه دارد. این اصطلاح این روزها از زبان خیل عظیمی از اساتید موفقیت!!! به گوشمان می خورد.