فرقه های سری

مستند فرقه های سری

مستند «فرقه‌های سری» به کارگردانی «اسماعیل حاج حیدری» از جمله مستندهای مفید در زمینه شناخت فرقه های زیرزمینی و نوظهور، خصوصا در زمینه عرفان یهودی (کابالا) و فرقه های شیطان گرایی است. کلیه قسمت های این مستند را در کانال آپارات «سراب معنویت» در این لینک می توانید ببینید. موضوع کلی هریک از ۱۳ قسمت این برنامه به شرح زیر است:

 

قسمت اول: فرقه‌های سری

-قسمت دوم: خاستگاه فرقه‌های سری در دوران باستان

-قسمت سوم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (بخش اول)

-قسمت چهارم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (بخش دوم)

-قسمت پنجم:فرقه‌های سری و معبد حضرت سلیمان

-قسمت ششم:شوالیه‌های معبد

-قسمت هفتم: شوالیه‌های مالت

-قسمت هشتم: کابالا (بخش اول)

-قسمت نهم کابالا (بخش دوم)

-قسمت دهم کابالا (بخش سوم)

-قسمت یازدهم کابالا (بخش چهارم)

-قسمت دوازدهم تاریخچه فراماسونری(بخش اول)

-قسمت سیزدهم تاریخچه فراماسونری(بخش دوم)