"انرژی" به جای "خدا" و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن

“انرژی” به جای “خدا” و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن

در کوتاه مدت و میان مدت، رواج این آثار به ایجاد قشری بی تفاوت، لذت گرا و مادی محور در جامعه منجر می شود. قشری…

مطالعه متن →