ناگفته های شیطان گرایی-1

ناگفته های شیطان گرایی-قسمت اول- نسخه کامل

سرفصل مباحث: چه گروه هایی به اشتباه شیطان پرست خوانده می شوند؟ آیا در قرآن به شیطان پرستی اشاره شده است؟ آیا شیطان پرستی به…

مطالعه متن →